Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes en orderbevestigingen van overeenkomsten met en leveringen door ons zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen, kan door koper slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. In dat geval geldt afwijking van deze voorwaarden slechts voor die betrekkelijke transactie.
1.3 Koper, met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en de verkoper.

 
Artikel 2 – aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle offertes van ons zijn vrijblijvend. Een vaste offerte geldt slechts voor de tijd van twee weken, tenzij anders is overeen gekomen.
2.2 Opdrachten, bestellingen en acceptaties van offertes door koper gelden als aanbod aan ons en zijn onherroepelijk.
2.3 Wij zijn slechts gebonden nadat en in zoverre wij een aanbod van koper schriftelijk hebben bevestigd.  

 
Artikel 3 – kleur-zuiverheid-kwaliteit-gewicht

3.1 Geringe afwijkingen van kleur, zuiverheid en kwaliteit zullen nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame, weigering tot acceptatie van de levering of ontbinding van de koopovereenkomst of vertraging in de betaling van de koopprijs.
3.2 Bij levering van hygiënisch of ander papier is een afwijking van het grams gewicht per m2 zowel naar boven als naar beneden toegestaan van 5%.

 
Artikel 4 – prijs

4.1 Alle door ons opgegeven prijzen en de met ons overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW Zij zijn voorts exclusief de kosten van inladen, vervoer, lossen en verzekering.
4.2 Indien wij emballage, inladen, vervoer, lossen, verzekering en eventuele andere diensten op ons hebben genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, zijn wij gerechtigd koper daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij ons gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 
Artikel 5 – leveringsvoorwaarden

5.1 De leveringstermijn vangt aan op het moment waarop wij het aanbod van koper hebben aanvaard en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door verkoper is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van ons is gesteld.
5.2 De door ons opgegeven levertijden mogen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen geeft de koper geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Koper is evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, tenzij wij de te verstrekken zaken niet binnen een redelijke termijn hebben geleverd.
5.3 De levering van zaken geschiedt franco huis, tenzij anders is overeengekomen.
5.4 In geval de koper de levering die wel aan de gestelde eisen voldoet niet aanvaardt, hebben wij het recht na verloop van een periode van twee weken de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, terwijl de koper als dan gehouden is de door ons geleden schade te vergoeden, zulks onverminderd ons recht nakoming te vorderen.
5.5 De koper is gerechtigd de door ons geleverde zaken door te verkopen en door te leveren, mits ingeval van verkoop althans vervreemding binnen Nederland:
- De zaken niet tegen een prijs worden doorverkocht dit lager is dan door de koper aan ons verschuldigde prijs verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting (BTW)
- Deze zaken in de originele, ongewijzigde verpakking worden doorgeleverd.
- De koper met diens afnemer bij wege van kettingbeding overeenkomt dat de bovengenoemde verplichtingen eveneens bij eventuele doorverloop, althans vervreemding en doorlevering binnen Nederland moeten worden nagekomen.

 
Artikel 6 – risico- en eigendomsovergang

6.1 Het risico voor de door ons te leveren zaken is voor de koper vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in artikel 5.3.
6.2 De door ons geleverde en te leveren zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen wij krachtens overeenkomst met de koper van deze te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
6.3 Het is aan de koper toegestaan, in het kader van zijn normale bedrijfsvoering de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te bewerken en/of door te verkopen. Zolang echter de betaling met betrekking tot deze zaken nog niet volledig heeft plaatsgevonden is de koper niet gerechtigd op deze zaken een pandrecht of een ander zekerheidsrecht ten behoeve van derden te vestigen. Tevens is de koper die met betaling in gebreke is, gehouden de nog niet verkochte zaken op eerste aanmaning aan ons terug te geven. In geval derden beslag leggen op die zaken, die zich onder behoud van eigendom van ons bij koper bevinden, is koper gehouden ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

 
Artikel 7 – overmacht

7.1 Overmacht bestaat, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, brand, staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremming van vervoer en andere transport storingen, in- en uitvoerverboden, ongevallen, storing in de energievoorziening, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde levering van tijdig bestelde grond- en hulpstoffen of onderdelen. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.
7.2 Partijen zijn gehouden elkaar over en weer onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van hun overmachtssituatie. Indien de overmacht van blijvende of langdurige aard is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder over en weer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
7.3 Met betrekking tot overeenkomsten waarbij is overeengekomen dat de levering in gedeelten zal plaatsvinden geldt, in geval van tijdelijke overmacht, dat de in het vergaande lid bedoelde ontbinding slechts betrekking heeft op het door de overmacht getroffen gedeelte van de levering en niet op de toekomstige leveringen.
7.4 Indien, in geval van blijvende dan wel tijdelijke overmacht, wij een gedeelte van de order hebben uitgevoerd is de koper gehouden het uitgevoerde gedeelte op de overeengekomen condities af te nemen.

 
Artikel 8 – reclames

8.1 Overmacht bestaat, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, brand, staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremming van vervoer en andere transport storingen, in- en uitvoerverboden, ongevallen, storing in de energievoorziening, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde levering van tijdig bestelde grond- en hulpstoffen of onderdelen. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.
8.2 De koper is gehouden, indien hij bij ontvangst een duidelijk zichtbaar verschil in de hoeveelheid tussen de door koper bestelde en door ons aangeboden hoeveelheid dan wel schade constateert het nodige voorbehoud bij de vervoerder te maken – zulks op straffe van verval van eventuele rechten jegens ons – en ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
8.3 Reclames betreffende onmiddellijk zichtbare gebreken aan door ons geleverde zaken anders dan die genoemd in 8.1, alsmede reclames betreffende niet onmiddellijk zichtbare gebreken aan door verkoper geleverde zaken, die door oppervlakkig onderzoek of een eenvoudige controle kunnen worden vastgesteld, dienen schriftelijke en uiterlijk binnen 5 werkdagen na in ontvangstname door koper bij ons te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake hiervan jegens verkoper vervalt.
8.4 Steeds dient minimaal 90% van de zaken, waarvoor de reclame geldt ter inspectie aanwezig te zijn.
8.5 In geval van reclame mag (verdere) bewerking van de zaken uitsluitend plaatsvinden na verkregen schriftelijke toestemming van ons. Een vaststelling van een gebrek aan een gedeelte der geleverde partij te weigeren. Reclames geven koper niet het recht om betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.
8.6 Retournering van de geleverde zaken is slechts toegestaan na onze uitdrukkelijke toestemming. Zaken die zonder toestemming worden geretourneerd zullen voor diens rekening en risico ter beschikking worden gehouden van de koper. Een en ander ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen tot betaling van deze zaken.
8.7 In geval van tijdige reclame zijn wij slechts verplicht aan de koper een vervangende partij ter beschikking te stellen, welke verplichting slechts bestaat indien de koper aannemelijk maakt dat de gebreken reeds op het moment van aflevering bestonden. Wij zijn nimmer gehouden tot enige schadevergoeding.
8.8 Na het verstrijken van de onder 8.1, 8.2 en 8.3 genoemde termijnen, wordt de koper geacht de levering onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en is iedere aanspraak van koper ter zake van die gebreken jegens verkoper vervallen.
8.9 Reclames voor geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in maat, gewicht, kleur, vorm, zuiverheid, uiterlijk, kwaliteit en/of deugdelijkheid van de geleverde zaken zoals in het technisch gedeelte van deze voorwaarden worden aangegeven, zijn niet ontvankelijk.

 
Artikel 9 – aansprakelijkheid

9.1 Wij zijn nimmer gehouden tot betaling aan koper van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van ons of onze eigen werknemers dan wel door ons ingeschakelde derden zijn toegebracht. Behoudens opzet van ons zelf is aansprakelijkheid van ons voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van ons voor schade bij koper of een derde als gevolg van het gebruik en/of de opslag van door ons verkochte en geleverde zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2 In alle gevallen waarin wij gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te onzer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, het zij indien de schade is gedekt door een verzekering van ons, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
9.3 Koper zal ons, onze werknemers en onze voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden, in verband met de uitvoering door ons van de overeenkomst, voor zover die aanspraken meer of anders zijn dan die welke koper toekomen jegens ons.
9.4 Onze werknemer of door ons voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zijzelf bij de overeenkomst partij.
9.5 Iedere vordering jegens ons, behalve die welke door ons is erkend, vervalt door het enkele verkoop van 6 (zes) maanden na het ontstaan van de vordering.

 
Artikel 10 – betaling en zekerheid

10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dienen onze facturen betaald te worden binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Wij hebben echter te allen tijde het recht onder rembours te leveren, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
10.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen geldt ons kantoor als plaats van betaling.
10.3 De risico’s en kosten verbonden aan girale dan wel bancaire betaling door koper komen ten laste van koper. In geval van betaling per wissel zijn de kosten daarvan voor rekening van koper.
10.4 Bij contante betaling binnen veertien dagen na factuurdatum verlenen wij 1% korting over het netto verschuldigde factuurbedrag exclusief omzetbelasting. Hiermee staat gelijk aan girale betaling binnen dezelfde termijn waarbij de dag waarop onze rekening met het verschuldigde bedrag wordt gecrediteerd beslissend is.
10.5 Indien koper enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is koper van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop koper met betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van ons op koper opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop koper in verzuim is, is hij aan ons over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand waarover zijn betalingsverzuim voortduurt.
10.6 Ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de langst openstaande vordering die wij jegens koper hebben met inbegrip van rente en kosten vervolgens op de daarna langst openstaande vordering totdat alle vorderingen die wij op koper mochten hebben zijn voldaan, met inbegrip van rente en kosten. Alle kosten ook de buitengerechtelijke, vallen op het incasseren der vordering zijn voor rekening van koper. Wij zijn gerechtigd de incassokosten te berekenen naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
10.7 Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

 
Artikel 11 – ontbinding

11.1 Wanneer koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen of anderszins blijkt dat de koper insolvabel is, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht of vergoeding van kosten, schaden en interesten.
11.2 Koper is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij de artikelen 5.2 en 7.2.

 
Artikel 12 – geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen partijen is het Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter te Leeuwarden tenzij wij er voorkeur aan geven het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.

 

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden op 24 november 1993.